İmar barışı ve buna ilişkin hukuki uygulamalar kamuoyunun yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Bugünkü yazımız, 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde uyarınca imar barışı kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan ve bunlar için yapı kayıt belgesi almış kişileri yakından ilgilendiriyor.

Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2022

Daha önce Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunan vatandaşlara satın alma hakkı tanınmış ve satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019'da sona ermişti. 28 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de yapılan yeni düzenleme ile Yapı Kayıt Belgesi alan vatandaşların bu taşınmazları satın almalarına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmış oldu.

Satın alma başvurularının, taşınmazların bulunduğu illerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri), taşınmazların bulunduğu ilçelerde ise Kaymakamlıklara (Milli Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) yapılması gerekiyor.

Peki, Hazine’ye ait taşınmazlara ilişkin her Yapı Kayıt Belgesi sahibi, İmar Barışı kapsamında satış imkânından yararlanabilir mi? sorusu da çok soruluyor.

Cevap verelim: Hayır yararlanamaz…

Zira "Milli Emlak Genel Tebliği" madde 4'te tebliğ kapsamında ‘Satılamayacak Taşınmazlar’ belirtilmiş olup, bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

a) Meralar

b) Ormanlar

c) Kıyılar

d) Milli parklar

e) Sit alanında kalan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilmeyen taşınmazlar

f) İmar planlarında kamu hizmeti için ayrılmış taşınmazlar

g) Tapu siciline tescili mümkün olmayan taşınmazlar

h) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna tahsisi, devri ve terki gereken taşınmazlar

ı) Taşkın yapı durumunda olanlar hariç; üzerinde havuz, spor sahası, konteyner ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapı bulunan taşınmazlar

j) Yapı kayıt belgesi iptal edilen taşınmazlar

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

"Milli Emlak Genel Tebliği" madde 6 uyarınca başvuru sahiplerinden;

a) T.C. kimlik numarası beyanı

b) Başvuranın vekil olması durumunda onaylı vekâletname sureti

c) Yapı Kayıt Belgesi başvuru numarası

d) Yapının veya bağımsız bölümün adresi ile sahibi olunduğunu gösterir belgelerden en az biri (noter onaylı satış sözleşmesi, mahkeme kararları, veraset ilamı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, yapı sahipliğine ilişkin resmi kurum yazıları, tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan ve benzeri)

e) Yapının 31/12/2017 tarihinden önce yapıldığını ispatlayacak nitelikte her türlü belgeden en az biri (hava fotoğrafı, tespit tutanağı, yapı tatil veya kaçak inşaat zaptı, idari veya adli yargı mercilerince verilmiş kararlar, seçmen kütük kayıtları, yapıya ait elektrik, su, telefon, doğalgaz faturaları veya benzeri aboneliklerin tesis tarihlerini gösteren ve ilgili birimlerden alınacak yazı ve benzeri)

f) Tüzel kişiler için yetki belgesi

g) Hazine’nin paydaş olduğu taşınmazlarda, diğer paydaşlardan alınacak noter onaylı muvafakatname.

Peşin veya taksitle ödeme satın alma talebinin uygun görülmesi halinde; satış bedeli de belirtilmek suretiyle hak sahibine taşınmazın peşin veya taksitle satın alınması için tebligat gönderilecek olup, hak sahibinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde satış bedelini peşin veya taksitle ödemek üzere idareye başvurması gerekmektedir.

Satış İşlemleri Nasıl Sonuçlandırılacak?

Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde tapuda ferağ verilerek işlem sonuçlandırılır. Taksitli satışlarda ise ‘Taksitli Satış Sözleşmesi’ düzenlenerek sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Sonuç olarak, yapı kayıt belgesi alınmış yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satış işlemleri; yazımızda değinilen 3194 sayılı İmar Kanunu, 313 ve 396 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütüleceğinden, daha detaylı bilgi almak ve herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına ilgili mevzuat düzenlemelerine de göz atmanız oldukça faydalı olacaktır.